Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


​E2 TEKNOLOJİ olarak kanun yürürlüğe girdiği günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Öncelikle bizler bu kanuna uyum sağlıyor yenilikleri takip ediyor ve siz müşterilerimiz için hukuk danışmanlarımız ve teknoloji danışmanlarımız ile firmanızın altyapısını sağlamlaştırıyoruz.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. 

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve firmaların kurumsal politikalarında sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Firmanız; müşterileriniz, ziyaretçileriniz ve çalışanlarınızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (İş Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, MASAK Mevzuatı)
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Veri sorumlusunun meşru menfaati.
- Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Siz Müşterilerimiz veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüsünüz. Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Belirtilen yükümlülüklere uyum sağlamayan şirketler ve ilgili sorumlular için 5 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar varan idari yaptırımlar ile 1 yıldan 4,5 yıla kadar çıkabilen cezai yaptırımlar söz konusudur.

Kaynak olarak www.kvkk.gov.tr kullanılmıştır.
@E2 TEKNOLOJİ
bizden haberiniz olsun
E2 Teknoloji | Copyright © 2020